افتخارات

حضور در کنفرانس ها و مجامع ملی و بین المللی
– عضویت در سازمان های ملی و بین المللی
– گواهی نامه های بین المللی
– استانداردهای اخذ شده و گواهی نامه های ایزو
– مدارج دانشگاهی اخذ شده
– افتخارات مدیریتی
– لوح ها و تندیس ها
– عضویت در اتاق ها و شوراهای مشترک بازرگانی کشورها