بنگاه‌داری در حوزه صنعت و معدن

بنگاه‌داری در حوزه صنعت و معدن

پیشبرد برخی از اهداف گروه بدون داشتن شرکت‌های زیرمجموعه ممکن نیست و در این مسیر توسعه کسب و کارها در قالب شرکت‌های مستقل و سرمایه‌گذاری در سهام مدیریتی  شرکت‌ها در دستور کار خواهد بود:

  • راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای هلدینگ و تبدیل آن‌ها به شرکت‌های مستقل زیرمجموعه گروه شامل شرکت‌های بازرگانی، تولیدی، خدماتی و مشاوره‌ای فعال در اکتشاف، بهره‌برداری و برآوری مواد معدنی صنعت و معدن
  • خرید سهام شرکت‌های صنعتی و معدنی فعال و تصدی مدیریت آن‌ ها