مشارکت در اجرای طرح‌های نوآورانه

مشارکت در اجرای طرح‌های نوآورانه

کاهش شکاف فناوری صنعت و معدن ایران با جهان و نوآوری در تولید، ‌توزیع و روش‌های تامین مالی طرح‌های صنعتی، از برنامه‌های گروه توسعه صنایع و معادن شهر می‌باشد که در این راستا اقدامات زیر صورت خواهد پذیرفت:

  • شناسایی شرکت‌های دانش بنیان مستعد رشد در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت و معدن و همکاری یا مشارکت با آنها
  • مشارکت در انتقال دانش و فن‌آوری‌های نوین و بهره‌گیری از نانو تکنولوژی در صنایع معدنی و فلزات و فرآوری و بازیافت عناصر معدنی