افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه گروه توسعه صنایع و معادن شهر به 2300 میلیارد ريال

افزایش سرمایه گروه توسعه صنایع و معادن شهر به ۲۳۰۰ میلیارد ريال

//
ارسال شده توسط
/
دیدگاه0
/

افزایش سرمایه گروه توسعه صنایع و معادن شهر به ۲۳۰۰ میلیارد ريال

بر اساس تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۹ شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر سرمایه شرکت از محل سود انباشته، از مبلغ ۹۰۰ میلیارد ريال به مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد ريال افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی گروه توسعه صنایع و معادن شهر همچنین ارزش اسمی هر سهم از ۱۰ هزار ريال به هزار ريال تغییر یافت.

ثبت دیدگاه