معرفی خدمات

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در حوزههای پربازده صنعتی و معدنی را جزو برنامه های اصلی خود می داند و همکاری مشترک با نهادهای اقتصادی و بنگاههای تولیدی داخلی و جهانی را با هدف توسعه کسب و کار و ورود به حوزه های جدید

فعالیت در بازار سهام

فعالیت مستمر در بازار بورس تهران و دارا بودن سهام شرکت هایی از قبیل خودرو سازی، معدنی، بانکی، صنعتی، پتروشیمی و دارویی

شرکت‌های زیرمجموعه

شرکت‌های بزرگی چون شرکت تجارت بین الملل صنایع و معادن ایرانیان، شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان از شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسعه صنایع و معادن شهر می باشند.

تامین سرمایه در گردش

ارتباط با بانک شهر به عنوان یک نهاد اعتباری معتبر، امکان تأمین  اعتبار یا تضامین مورد نیاز تولیدکنندگان و از سوی دیگر در دسترس بودن بازار گسترده شهرداریها

خدمات مشاوره ای و اجرایی

ارائه خدمات مشاوره ای، بازرگانی، پیمانکاری، مدیریتی، نظارتی، در بخش صنعت و معدن و نیز انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی

مشارکت در طرح‌های نوآورانه

شناسایی شرکتهای دانش بنیان مستعد رشد در زمینه استفاده از فناوریهای نوین در صنعت و معدن و همکاری یا مشارکت با آنها

۹۰
میلیون ریال
سهم در بازار بورس
۹۰۰
میلیارد ریال
سرمایه
۴
شرکت
تابعه

اخبار داخلی

اخبار خارجی

شرکت‌های تابعه

  • شرکت توسعه بازرگانی بین الملل شهر