تامین سرمایه در گردش

تامین سرمایه در گردش و ارائه خدمات به شرکت‌های فعال در بخش صنعت و معدن

ارتباط گروه توسعه صنایع و معادن شهر با بانک شهرامکان تأمین اعتبار یا تضامین مورد نیاز تولیدکنندگان را فراهم مى سازد و از سوى دیگر در دسترس بودن بازار گسترده شهردارى ها و شناخت مناسب گروه از مقتضیات خاص این نوع بازارهاى سازمانى، سبب مى شود که قابلیت گروه براى نقش آفرینى موثر در لجستیک پروژه هاى شهرى و زنجیره عرضه محصولات صنعتى افزایش یابد. در جهت تعمیق پیوند با شرکت هاى صنعتى و معدنى معتبر، اقدامات زیر در دستور کار قرار خواهد داشت:

  • تأمین سرمایه در گردش شرکت هاى صنعتى و معدنى در ازاى دریافت محصول یا سود مشارکت
  • تأمین مواد اولیه شرکت هاى صنعتى و معدنى از داخل و خارج از کشور در ازاى دریافت محصول یا سود مشارکت
  • توسعه بازار و فروش محصولات شرکت هاى صنعتى و معدنى در بازار داخل و خارج کشور
  • ارائه خدمات در زمینه وثایق، تضامین و ضمانت نامه هاى مورد نیاز شرکت هاى معتبر فعال در بخش صنعت و معدن کشور