معرفی خدمات

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در حوزه های پربازده صنعتی و معدنی  و همکاری مشترک با نهادهای اقتصادی و بنگاه های تولیدی داخلی و جهانی با هدف توسعه کسب و کار و ورود به حوزه های جدید

فعالیت در بازار سهام

فعالیت مستمر در بازار بورس تهران و دارا بودن سهام شرکت هایی از قبیل خودرو سازی، معدنی، بانکی، صنعتی، پتروشیمی و دارویی

شرکت‌های زیرمجموعه

برخورداری از شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه از جمله: شرکت پترو انرژی شهر ، شرکت توسعه بازرگانی بین المللی شهر ، شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان 

تامین سرمایه در گردش

ارتباط با بانک شهر به عنوان یک نهاد اعتباری معتبر، امکان تأمین  اعتبار یا تضامین مورد نیاز تولیدکنندگان و از سوی دیگر در دسترس بودن بازار گسترده شهرداری ها

خدمات مشاوره ای و اجرایی

ارائه خدمات مشاوره ای، بازرگانی، پیمانکاری، مدیریتی، نظارتی، در بخش صنعت و معدن و نیز انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی

مشارکت در طرح‌های نوآورانه

شناسایی شرکت های دانش بنیان مستعد رشد در زمینه استفاده از فناوری های نوین در صنعت و معدن و همکاری یا مشارکت با آنها

۷۰۰
میلیارد ریال
سرمایه گذاری در بازار بورس
۹۰۰
میلیارد ریال
سرمایه
۴
شرکت
تابعه

اخبار داخلی

اخبار خارجی

شرکت‌های تابعه

  • شرکت توسعه بازرگانی بین الملل شهر